Priser og godkjenninger

Våre priser varierer med ulike oppdragstyper hvor vi bestreber oss på å gi kvalitativ god bistand til gunstige betingelser.


Timeprisen for privatpersoner som dekker sine advokatkostnader selv er pt. fra kr 1.200,- + mva., mens timesatsen for oppdrag som dels dekkes av en forsikring er fra pt. kr 1.450,- + mva. I tvister der klientens egen rettshjelpforsikring kommer til anvendelse, er egenandelen vanligvis kr 3-4.000,- + 20 % av overskytende inntil kr 80.000,- - kr 100.000,-. Erstatningen forsikringen yter omfatter egne omkostninger + rettsgebyr i tingretten.

Oppgjørsoppdrag ved salg av fast eiendom avregnes etter medgått tid og gjeldende timesats. Alternativt kan det på forhånd avtales en fastpris på kr 12.000,- + mva for boliger/fritidsboliger hvor oppdraget omfatter kjøpekontrakt, overskjøting og tinglysing samt oppgjør med innfrielser. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Timesatsen for firma og næringsdrivende er pt. fra kr 1.600,- + mva.

Hvor en har begrensede egne ressurser kan en i itte tilfeller få tilkjent fritt rettsråd og/eller fri sakførsel fra det offentlige, hvor oppdraget

Om vilkår for å få fritt rettsråd/fri sakførsel er det utfyllende opplysninger på www.rettsrad.no

Du vil normalt få en oppdragsbekreftelse knyttet til det oppdrag vi skal bistå deg med, her vil oppdraget bli nærmere definert samt nærmere forutsetninger knyttet til oppdraget være spesifisert. Det føres timeliste over den tid som medgår til oppdaget, denne timelister følger som vedlegg til faktura/sluttavregningen.

Hver advokat er godkjent og autorisert av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og advokatene har medlemskap i Advokatforeningen. Vi er også tilsluttet Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester. Hver advokat har tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. 

Hvis man vil klage på advokattjenester finnes nærmere informasjon om dette på advokatforeningens nettside www.advokatenhjelperdeg.no